Uutiset

huhti 17, 2017
Mammakeidas lopettaa toimintansa, sillä emme saaneet enää hallitusta kokoon. Imetystukikantoliinatapaamiset ja kantovälinelainaamo jatkavat kuitenkin entiseen malliin toimintaansa!
 

Yhdistyksen säännöt

MAMMAKEIDAS­YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Yleistä

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Mammakeidas ja sen kotipaikka on Turku.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnollista ja lasta kunnioittavaa lastenhoitoa, koota yhteen siitä 
kiinnostuneet perheet ja edistää lapsiperheiden hyvinvointia. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kokoaa yhteen erilaisia lapsiperheiden vertaisryhmiä, järjestää ja 
tarjoaa lapsiperheille harrastus­ ja virkistysmahdollisuuksia, koulutusta sekä valistusaineistoa.

3. Taloudellinen toiminta
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa välittömästi sen tarkoitukseen liittyvää taloudellista toimintaa 
sekä elinkeinoa tai ansiotoimintaa jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Yhdistys voi ottaa vastaan 
lahjoituksia tai testamentteja sekä hankkia varoja toimintaansa järjestämällä rahankeräyksiä ja arpajaisia.

Jäsenyys

4. Varsinaiset jäsenet
Yhdistykseen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy 
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

5. Nuorisojäsenet
Nuorisojäseneksi voidaan huoltajan suostumuksella hyväksyä 15­vuotias tai sitä nuorempi henkilö.

6. Kannatusjäsenet 
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa 
tukea yhdistyksen toimintaa.

7. Kunniajäsenet 
Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusta. 
Kunniajäsenen kutsuu yhdistyksen kokous. Saavutetut jäseoikeudet säilyvät.

8. Jäsenoikeudet
Varsinaisilla jäsenillä on tasavertainen oikeus saada tietoa yhdistyksen toiminnasta, osallistua 
päätöksentekoon ja tulla valituksi yhdistyksen päättäviin ja muihin toimielimiin. 

Jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi. Hallituksen on viivytyksettä 
käsiteltävä tehdyt aloitteet ja selostettava yhdistyksen kokouksissa tai muulla tavoin, mihin toimiin se on 
aloitteiden johdosta ryhtynyt.

9. Jäsenvelvollisuudet
Yhdistyksen varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun.

Kannatusjäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun tai kertakaikkisen 
jäsenmaksun.

Nuorisojäsen ja kunniajäsen ei ole velvollinen maksamaan jäsenmaksua. Varsinaisen jäsenen vuotuisen 
jäsenmaksun suuruuden sekä kannatusjäsenen vuotuisen jäsenmaksun ja kertakaikkisen maksun vahvistaa 
yhdistyksen vuosikokous.

10. Yhdistykseen liittyminen ja yhdistyksestä eroaminen
Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet sille jätetyn hakemuksen perusteella.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero tulee voimaan 
välittömästi.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen on jättänyt suorittamatta vuotuisen jäsenmaksunsa.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt maksamatta erääntyneen jäsenmaksunsa
tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on 
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä 
laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Yhdistyksen hallinto

11. Yhdistyksen hallintoelimet
Yhdistyksen hallintoelimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus.

12. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-­toukokuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan 
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta 
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden 
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä yksi ääni. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on 
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

13. Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 
kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle 
ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo­ ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11 päätetään kokous

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen 
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta 
jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.
Yhdistyksen kokouksissa päätettäviksi aiotut asiat on mainittava kokouskutsussa.

15. Jäsenten äänioikeus yhdistyksen kokouksissa
Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä kullakin yksi (1) ääni. Nuorisojäsenellä sekä kannatusjäsenellä on puheoikeus.

16. Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen asioita sekä edustaa yhdistystä.

Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on erityisesti
1) kehittää ja valvoa yhdistyksen toimintaa
2) hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta huolellisesti sekä käyttää yhdistyksen saamia lahjoituksia, 
avustuksia ja testamenttivaroja luovuttajan määräysten mukaisesti.
3) laatia ja esittää vuosittain yhdistyksen kokoukselle ehdotukset toimintasuunnitelmaksi, 
talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi
4) valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat
5) huolehtia yhteydenpidosta jäseniin ja 
yhteistyökumppaneihin
6) hyväksyä jäsenet ja katsoa jäsenet eronneeksi sekä pitää luetteloa jäsenistä
7) ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, päättää heidän palvelussuhteensa ehdoista ja valvoa 
heidän toimintaansa
8) yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa asettaa alaisuuteensa määräämiensä tehtävien hoitoa varten 
toimikunnan tai työryhmän ja kutsua näihin asiantuntijajäseniä.

Hallitus on vastuussa toiminnastaan yhdistyksen kokoukselle.

17. Hallituksen kokoonpano
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuudesta yhdeksään jäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsen valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varsinaisista 
jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Hallituksessa kaksi vuotta olleet jäsenet ovat erovuorossa 
vuosikokouksessa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset ratkaistaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai 
ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan.

18. Hallituksen kokoukset ja päätösvalta
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on 
päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna 
on läsnä.

Hallitus on lisäksi kutsuttava koolle, jos puolet sen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä 
varten kirjallisesti pyytää puheenjohtajalta tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtajalta.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

19. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi heistä yhdessä 
sihteerin, rahastonhoitajan tai muun hallituksen määräämän henkilön kanssa, kaksi yhdessä.

20. Yhdistyksen tilivuosi ja tilien päättäminen
Yhdistyksen toiminta­ ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen 
vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. 
Tilintarkastajan tulee antaa tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta 
hallitukselle.

21. Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

22. Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään neljän viidesosan 
(4/5) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä ja kokousten väliaika on oltava vähintään yksi (1) 
kuukausi.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta 
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan 
tarkoitukseen.
Edellinen sivu: Tietosuojaseloste  Seuraava sivu: Toimintakertomukset ja -suunnitelmat